DMMAF Generalforsamling 2020

Price : 0

Start Date : 17-01-2021

End Date : 17-01-2021

Deadline Date : 17-01-2021

Location : google meet

Jvf. Vedtægtens § 8. for Dansk Mixed Martial Arts Forbund (DMMAF) Indkaldes til generalforsamling søndag den 17 januar. kl.14.00 mødet kommer til at være Online
GENERALFORSAMLINGEN
1. Vedtagelse af forretningsorden
2. Valg af dirigenter
3. Valg af stemmetæller
4. Beretning og godkendelse af denne
5. Forslag til udtalelser
6. Indkomne forslag
7. Godkendelse af regnskab
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Vedtagelse af budget for kommende år
10. fastlægning af retningslinjer og strafudmåling ved at deltage i usanktionerede og ulovlige stævner.
11. hall of fame
12. Valg
13. Evt.
Næstformand Jacob Vingård modtager genvalg
Kasserer Thomas Knudsen modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Thor Sandberg modtager genvalg
Bestyrelsesmedlem Mikkel Birch Olsen modtager ikke genvalg
Artikel E: GENERALFORSAMLINGEN
§7
Stk. 1: Generalforsamlingen er DMMAF's øverste myndighed, og dets afgørelser er endelige.
Stk. 2: Generalforsamlingen sammensættes således, at hver klub eller forening har 1 delegeret med stemmeret pr. 25. medlem, herudover er hvert medlem af DMMAF's siddende bestyrelse delegeret på generalforsamlingen. Bestyrelsens medlemmer har ikke stemmeret ved generalforsamlingens behandling af regnskabet.
Stk. 3: En delegeret er kun berettiget til at deltage i generalforsamlingen, såfremt vedkommendes klub eller forening har betalt kontingent og ikke er i restance til DMMAF.
§8
Stk. 1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i november eller december måned. Indkaldelse skal ske med 8 ugers varsel.
Stk. 2: Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen senest modtages af bestyrelsen 5 uger før generalforsamlingens afholdelse, med mindre generalforsamlingen dispenserer for dette.
Stk. 3: Dagsorden, budget, regnskab mv. som skal behandles på generalforsamlingen skal senest fremsendes 3 uger før generalforsamlingen.
Stk. 4: Opstilling af kandidater til tillidsposter kan dog ske lige op til afholdelse af valg.
Stk. 5: Enhver delegeret har både tale – og stemmeret på generalforsamlingen.
Stk. 6: Bestyrelsen har ret til at invitere gæster til generalforsamlingen.
Stk. 7: Generalforsamlingen kan vedtage en sportslig og idræts-politisk udtalelse til offentliggørelse på generalforsamlingen.